ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Оваа Политика за приватност го уредува начинот на кој ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ (понатаму „Контролор“) ги собира, користи, и обработува податоците собрани од Вас како субјекти на лични податоци (понатаму Виесубјектите или корисниците) при посета на интернет страницата www.print.mk  (понатаму: ”интернет страница") и/или користење на услугата за веб продажба на ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ  , која е детално опишана во делот насловен: “Како да купам” и “Достава”. Со пристапот на интернет страницата, потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и дека се согласувате со условите на Политиката за приватност.

1. Кои лични податоци ги собираме


При посетата на интернет страницата се собираат и обработуваат Вашите лични податоци кои доброволно ги доставувате при Вашата регистрација на интернет страница (креирање на Ваш профил), и користење на услугата за on-line купување (нарачување на производот и плаќање на истиот). Доколку преземате било кои од овие дејствија се подразбира дека ја имате дадено Вашата согласност за обработка на личните податоци за целите за кои ги доставувате.

При Ваша регистрација на интернет страната и креирање на Ваш профил, ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги обработува Вашите лични податоци, и тоа:


• вашето име и презиме

• адреса

• телефонски број

• адреса на е-пошта


При користење на услугата On-line купување, ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги обработува Вашите лични податоци, и тоа:


• вашето име и презиме

• адреса

• телефонски број

• адреса на е-пошта


При користење на услугата Рефундирање на средства, ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги обработува Вашите лични податоци и тоа:


• вашето име и презиме

• информации за Вашата трансакциска сметкаПри користење на услугата Контакт во Информации, ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги обработува Вашите лични податоци, и тоа:


• вашето име и презиме

• адреса на е-поштаПри користење на услугата Newsletter (електронска пошта), ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги обработува Вашите лични податоци, и тоа:


• адреса на е-пошта


Дополнително, нашата интернет страна користи алатка „Колачиња“ со која врши собирање на податоци како што се: името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користите при посетата на интернет страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник. Собирањето и обработката на овие податоци се врши со Ваша согласност и прифаќање на нашата алатка за „Колачиња“. За повеќе детали Ве молиме прочитајте ја Политиката за користење на колачиња.

2. Начин на собирање на личните податоци


Податоците при Вашата регистрација на интернет страницата и при користење на услугата за on-line купување се собираат директно од Вас, односно на начин што Вие лично и директно ни ги доставувате податоците или автоматски преку алатката „Колачиња“ доколку сте се согласиле со истата (Ве молиме прочитајте ја Политиката за користење на колачиња).


3. За кои цели се собираат и обработуваат Вашите податоци?


ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги собира и обработува Вашите лични податоци исклучиво за целите за кои истите се дадени како што се:


• овозможување на on-line користење на нашите услуги и производи;

• администрирање на содржината, промоциите, анкетите и други функционалности на страната, а се со цел да го подобриме нејзиниот квалитет и услугите што ги нудиме преку неа;

• навремено информирање на корисниците за своите производи, како и за сите акции и промоции на своите производи (директен маркетинг), Ве молиме видете за повеќе детали во точка 5;

• за реализација на on-line нарачките достапни на интернет страницата www.print.mk  (навремена и точна испорака, наплата на цената за продадените артикли)

• за рефундирање на средства;

• за контакт по пат на електронска пошта;


4. Начин на обработка на Вашите лични податоци и рокови на чување на Вашите податоци

Вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани. Собраните лични податоци се обработуваат, механички и/или електронски, исклучиво од страна на лица, вработени/ангажирани од Контролорот коишто имаат пристап до истите и кои се авторизирани и овластени да извршуваат анализи, како и со почитување на начелата за обработка на личните податоци од Законот за заштита на личните податоци.


Обработката на Вашите лични податоци ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ја врши согласно прописите за заштита на лични податоци на Република Северна Македонија, преземајќи ги сите пропишани технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на личните податоци со кои располага.


Дополнително, ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   применува сигурносни мерки при прибирање, чување и процесирање на информациите заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување на Вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на нашата страна. Личните податоци може да бидат доставени само на надлежните органи, согласно со законски предвидената постапка.


Доколку одлучите да ја повлечете Вашата согласност за обработка на Вашите лични податоци, Вашите лични податоци ќе бидат избришани, освен личните податоци за кои ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   има законска обврска да ги чува во законски определен рок согласно Законот за архивски материјал или друг применлив закон.


Личните податоци при Ваша регистрација на интернет страната и креирање на Ваш профил, ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги обработува се до повлекување на согласноста, односно до моментот кога ќе одлучите да го избришете Вашиот профил или ќе побарате ние тоа да го сториме за Вас.


Личните податоци при користење на услугата On-line купување, ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   има законска обврски да ги чува сите документи и записи со Вашите лични податоци а кои се однесуваат на реализирани продажби и плаќања, во рок од 3 (три) години или подолг законски рок (доколку е пропишан со закон) кој е задолжителен за чување на сметководствена документација и исправи кои се однесуваат на платен промет согласно Законот за архивско работење.


Личните податоци при користење на услугата Контакт во Информации, ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги чува се до повлекување на Вашата согласност, освен доколку истите се дадени заради реализација на Ваши права во врска со купен производ, во кој случај ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги чува податоците во рок од 1 (една) година.


При користење на услугата Newsletter (електронска пошта), ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   ги чува Вашите лични податоци, се до повлекување на Вашата согласност.


5. Политика за начин на вршење на обработка на лични податоци за цели на директен маркетинг

Вашите лични податоци може да ги користиме за да Ви праќаме директни маркетинг соопштенија за нашите производи и услуги или за нашите поврзани услуги, вклучително и нашите објавувања на најновите производи и на претстојни настани. Тоа може да биде во форма на е-пошта, постирање, SMS, телефонски или целни интернет-реклами. Ние го ограничуваме директниот маркетинг на разумно и на пропорционално ниво и Ви праќаме соопштенија за кои сметаме дека ќе бидат интересни и релевантни за Вас, врз основа на податоците што ги имаме за Вас.


Вашите лични податоци ги користиме за цели на директен маркетинг исклучиво врз основа на Ваша согласност за обработка на Вашите податоци за цели на директен маркетинг која имате право да ја дадете при пристап и користење на истата.
При регистрација како нов корисник, имате право да ја дадете својата согласност со одбирање на опцијата: “Сакам да добивам новости на мојата е-маил адреса за”, и дополнително имате право да ја дадете својата согласност да добивате новости за машка колекција, женска колекција или двете. Одбирањето на оваа опција не претставува услов за да се регистрирате како нов корисник.

Вие имате право во секое време да побарате од нас да не испраќаме маркетинг соопштенија и да не ги користиме Вашите лични податоци кога вршиме профилирање за целите на директен маркетинг. Може да одбиете да примате електронски вести и други маркетинг соопштенија, доколку ги следите упатствата за одбивање содржини во електронските пораки, преку следење на линковите за исклучување на определена опција во долниот дел од електронската порака: "За да се одјавите од овој newsletter, Ве молиме кликнете тука."


Или, Вашите права може да ги остварите на едноставен начин со контакт на:


Е-маил адреса: data@polyesterday.com.mk

Контакт телефон: 025111111


6. Вашите права како субјекти на лични податоци

Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, како субјект чии лични податоци ги обработуваме, ги имате следниве права:


• да се информирате од ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   околу начинот на обработката на личните податоци вклучително дали личните податоци се користат согласно целта за која се дадени;
• да побарате од ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   да ги дополни, измени и/или ажурира ако Вашите лични податоци се нецелосни, неточни, или неажурирани со поднесување на барање, при што ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   треба да постапи по истото во рок од 15 дена и да изврши исправка на личните податоци;

• да побарате од ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   да ја ограничи обработката на личните податоци со соодветно означување кои лични податоци ќе се чуваат;

• да побарате од ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   да ги избрише Вашите лични податоци, при што ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   има обврска да ги избрише личните податоци во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето за бришење, под услови предвидени во Законот за заштита на личните податоци;

• да поднесете барање до ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   со кое што ќе ја повлечете согласноста дадена за цели на обработка на личните податоци;

• да поднесете приговор до ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   за начинот на обработката на Вашите лични податоци; и

• да се одјавите/откажете од обработка и користење на Вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.За остварување на овие права, може да не контактирате на:


Е-маил адреса: data@polyesterday.com.mk

Контакт телефон: 025111111или можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на лични податоци:
Име и презиме: Марија Блажевска Аргировски

телефон: 071 266 947 -------------


Е-маил legal©polyesterday.com.mkДоколку имате приговор на начинот на обработка на Вашите податоци во ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ  , имате право да се обратите и до:

Агенција за заштита на личните податоци, бул. „Гоце Делчев“ бр. 18, Скопје https://www.dzlp.mk/7. Давање податоци на користење на трети лица


Личните податоци може да бидат доставени само на надлежните органи, како и на трети лица-обработувачи со овластување дадено од страна на Контролорот и под услови и до степен дозволен со Законот за заштита на лични податоци.


8. Пренос на лични податоци во други држави


ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ   не врши пренос на лични податоци во трети држави.


9. Промена на политиката на приватност од Контролорот


Оваа Политика за приватност може да биде изменета во кое било време со објавување на изменетиот текст на Политиката за приватност на нашата интернет страна, како и датумот на ажурирањето. Измените на Политиката за приватност влегуваат во сила веднаш по нивното објавување. Оттука, Ве молиме периодично да ја прегледате Политиката за приватност и да ги прочитате нејзините евентуални измени. Со продолжување на пристапот и користењето на нашата интернет страна, корисникот се согласува со измените и ги прифаќа одредбите од оваа Политика за приватност.

10. Политика за колачиња (Cookies)

За да разбереме како ja користат посетителите нашaтa веб-страницa и за да им овозможиме подобро искуство, може да собираме некои ваши податоци со специјалната алатка наречена колачиња (Cookies).

Што се колачиња?

Колачињата претставуваат мали датотеки со податоци, кои се поставени на вашиот компјутер или мобилен телефон кога посетувате одредена веб-страница. Колачињата се користат многу често од сопствениците на веб-страниците со цел да се олесни функционирањето на веб-страницата или да се запомнат вашите активности и преференции, за да се обезбеди персонализирана/приспособена содржина на веб-страницата и за да се прикаже нејзината навигациска историја. Овие текстуални датотеки може да бидат прочитани од веб-страниците што ги посетувате и да помогнат во вашата идентификација кога повторно ќе ја отворите веб-страницата.

Колачињата поставени од сопственикот на веб-страницата или од провајдерот на услуги (во овој случај ПОЛИЕСТЕРДЕЈ ДООЕЛ СКОПЈЕ ) се нарекуваат „колачиња на првата страна“. Колачињата што се поставени од други страни, а не од сопственикот на веб-страницата, се нарекуваат „колачиња на трети страни“.

Зошто користиме колачиња?

Користиме колачиња на прва страна и колачиња на трета страна од неколку причини. Некои колачиња се потребни од технички причини, заради овозможување на функционалноста на веб-страницата и на услугите што ги нудиме, и нив ги сметаме за суштински или неопходни колачиња. Другите колачиња ни овозможуваат нам и на трети страни со кои соработуваме да ги следиме и да ги таргетираме интересите на посетителите на нашите веб-страници и нив ги нарекуваме колачиња за перформанси или функционалност. На пример, користиме колачиња за да собереме збирни статистички податоци или за да ја приспособиме содржината на информациите што ви ги испраќаме или презентираме и на тој начин го персонализираме вашето искуство додека сте во интеракција со нашите веб-страници. Исто така, трети страни ги користат колачиња преку нашите веб-страници за рекламни цели, аналитика и за други цели.

Како можам да ги котролирам колачињата?

Информациите поврзани со колачињата (cookies) не се користат за ваше лично идентификување. Прифаќањето на овие колачиња (cookies) не е неопходно за работата на веб-страницата, но тие би ви овозможиле подобро искуство при пребарувањето. Доколку сакате, можете да ги избришете или да ги блокирате овие колачиња, но ако го сторите тоа, некои карактеристики на оваа веб-страница можеби нема да работат правилно.

Можете да ги избришете сите колачиња (cookies) кои веќе се наоѓаат на вашиот компјутер и можете да го приспособите поголемиот дел од пребарувачите за нивно спречување. Доколку го сторите ова, можеби ќе има потреба рачно да ги приспособувате преференциите секој пат кога ќе ја посетите веб-страницата, а, исто така, можно е да не работат и некои услуги и функционалности.

 

Може да ве интересираат и следниве производи:
Нарачка
Вкупно
MKD
Испорака
MKD
Пресметка
Количина
пар.
Цена
MKD
Испорака
MKD